Publicaties

 

 

 

Lijst van juridische boeken geschreven door Kris Wagner

(stand 1 januari 2015):

 

 

Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 1101 blz.

 

Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 711 blz.  

 

Derdenverzet, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2004, 118 blz.

 

Dwangsom, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2003, 225 blz.

 

Casebook 20 jaar Dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 560 blz.

 

 

 

 

Overige juridische publicaties van Kris Wagner (stand 1 januari 2015):  

 

 

“Over het arbitragebeding in algemene voorwaarden”, (noot onder arbitrale uitspraak 20 januari 2012), P. & B. 2014, 130 (samen met Jolien Barbier).  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Over de taak van de rechter in kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter oordelend in eerste aanleg”, (noot onder Cass. 24 juni 2013), RABG 2013, 1424.   [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Online geschillenbeslechting”, in P. Van Eecke (ed.), Juridische facetten van elektronische handel, Brussel, Larcier, 2011, 382.

 

Dwangsom, uitvoeringstermijn, respijttermijn: het Benelux Gerechtshof trancheert”, (noot onder Benelux Gerechtshof 11 februari 2011), R.W.  2011-12, 1073.

 

“Dwangsom in latere procedure: controverse passend beëindigd”, (noot onder Benelux-Gerechtshof 17 december 2009), R.W. 2010-11, 829.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Dwangsom 2003-2009”, in Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen (ed.), Meester van het proces: topics gerechtelijk recht, Gent, Larcier, 2010, 1-79.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“De sanctieregeling in de taalwet van 1935: quousque tandem abutere patientia nostra”, (noot onder Cass. 20 februari 2009), T.B.H. 2010, 233.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Over de niet-toepasselijkheid van de interestvoet wet bestrijding betalingsachterstand handelstransacties op de cliënteelvergoeding van artikelen 20 en 21 handelsagentuurwet”, (noot onder Cass. 5 november 2009), RABG 2010, 1076.

 

“Maatregelen onder verbeurte van een dwangsom: nauwkeurig te formuleren, zonder overdracht van rechtsmacht”, (noot onder Cass. 27 februari 2009), R.W. 2009-10, 578.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Actualia burgerlijk bewijsrecht”, P. & B. 2009, 153.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Het lot van de dwangsom na regularisatie van een stedenbouwkundige inbreuk”, (noot onder Antwerpen 14 februari 2007 en Beslagr. Mechelen 20 april 2007), P. & B. 2009, 101.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Agentuurovereenkomst en cliënteelvergoeding”, (noot onder Cass. 15 mei 2008), R.W. 2008-09, 1684.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Conclusietermijnen die verstrijken op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag”, (noot onder Cass. 12 juni 2008), R.W. 2008-09, 931.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Recente ontwikkelingen met betrekking tot het bewijs in burgerlijke zaken”, in Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent (ed.), Actualia Gerechtelijk Recht, Brussel, Larcier, 2008, 141.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Sancties in het burgerlijk procesrecht.  Stand van zaken en recente ontwikkelingen”, in P. Van Orshoven (ed.), Gerechtelijk recht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2006, 23.

 

“La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats” (met P. Van Orshoven), in E. Dirix & Y. -H. Leleu (eds.), Rapports belges au congrès de l'académie internationale de droit comparé à Utrecht, Brussel, Bruylant, 2006, 325-348.

 

“Commentaar bij art. 1456 Ger. W.”, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Het Hof van Cassatie tegen de vervanging van een gerechtsdeurwaarder bij de vaststelling van overspel: geen recht op slaap voor de gerechtsdeurwaarder!”, (noot onder Cass. 4 februari 2005), in R.W. 2005-06, 1174.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

(1) Kennisgeving bij gerechtsbrief als aanvangspunt van de termijn: Hof van Cassatie contra Arbitragehof! (2) Hoger beroep in kort geding: verschijningstermijn, wijze van inleiding en sancties", (noot onder Cass. 26 november 2004), R.W. 2004-05, 1671.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

De schuldenaarsverklaring bij laattijdige of onnauwkeurige verklaring van de derde beslagene”, (noot onder Brussel 22 juni 2004), RABG 2005,306.

 

“Actuele problemen inzake de dwangsom” in Goed Procesrecht - goed procederen 2002-2003, Kluwer, 2004, 85. 

 

“Dwangsom en het betekeningsvereiste bij cassatie in strafzaken”, (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 382.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“De exceptie van gewijsde is een onbestaande klip in de latere procedure gericht op het bekomen van een bevel onder verbeurte van een dwangsom om zich te gedragen conform een vroegere veroordeling”, (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 12 september 2003), T.R.V. 2004, 358.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn”, (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 137.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“De sancties: terug naar af?” (met P. Van Orshoven), in P. Taelman en M. Storme (eds.), Tien jaar toepassing van de wet van 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving. Evaluatie en toekomst­perspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 93-129.

 

“Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding”, met B. Allemeersch, R.W. 2003-04, 1121.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.] 

 

“Het geding. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, (met B. Allemeersch), in P. Van Orshoven (ed.), Gerechtelijk privaatrecht in: Themis Cahiers, Brugge, Die Keure, 2003, 53.

 

“Dwangsom en uitvoerings- of respijttermijn”, (noot onder Benelux-Gerechtshof 25 juni 2002), P.&B. 2003, 47.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

Cools, Sofie & Wagner, Kris, “Betekening in het buitenland (Zwitserland): langzaam en onzeker naar snel en efficiënt”, (noot onder Antwerpen 29 januari 2001), P.&B.  2002, 329.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]  

 

“Enkele actuele problemen van derdenverzet: beslag, dagvaardingstermijn en taalgebruik”, R.W. 2002-2003, 687.

 

“(1) Zowel de dwangsomrechter als de beslagrechter zijn bevoegd om vast te stellen dat de hoofdveroordeling behoorlijk werd nageleefd; (2) Maximering van de dwangsom door de appèlrechter (met name bij naleving naar de geest maar niet naar de letter)”, (noot onder Antwerpen 30 juli 2002), P.&B. 2002, 291.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]  

 

“Dwangsom en onmogelijkheid”, N.J.W. 2002, 228.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]   

 

“De appèlrechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging niet doen schorsen of verbieden, doch kan wel de vernietiging uitspreken van de onrechtmatig gewezen beslissing om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren”, (noot onder Brussel 30 oktober 2001), P.&B. 2002, 49.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Dagvaarden voor een onbevoegde rechter is geen grond van onontvankelijkheid (overgangsrecht Wetten 15 en 23 maart 1999)”, (noot onder Cass. 30 november 2001), T.F.R. 2002, 430.

 

“Derdenverzet.  Commentaar bij de artikelen 1122-1131 Ger. W.”, in De Puydt, P., Laenens, J., Lindemans, D. & Raes, S. (eds.), Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbladig, 2002, 95 pp.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier en hier.]

 

“Dwangsommen uitgesproken op vordering van het openbaar ministerie komen toe aan het ambt van het openbaar ministerie”, (noot onder Antwerpen 27 september 2000), R.W. 2001-02, 789.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

D'Hooghe, David & Wagner, Kris, “The Judiciary” in Craenen, G. (ed.), The institutions of Federal Belgium. An introduction to Belgian Public Law, Leuven, Acco, 2001, 109.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Geen dwangsom kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld, doch een ingebrekestelling, aanmaning of bevel is geenszins vereist”, (noot onder Gent 26 juni 2001), A.J.T. 2001-2002, 459. 

 

“Dwangsom en omgangsregeling”, (noot onder Antwerpen 8 februari 2000), A.J.T. 2001-2002, 334.

 

“De onafhankelijkheid van de rechter naar Europees recht”, Preadvies in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIE EN NEDERLAND (ed.), De onafhankelijkheid van de rechter, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 1.

 

“Collectieve acties in het Belgisch recht”, in A.W. JONGBLOED (ed.), Samen sterk, Over het optreden in rechte van groeperingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 127.  Aangepaste versie is verschenen in P. & B. 2001, 150.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]  

 

“Welke rechter kan een dwangsom in een latere procedure opleggen : over het keuzerecht tussen de eerste rechter, de appèlrechter, of de ingevolge de algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter”, (noot onder Brussel 20 november 2000), P. & B. 2001, 139.

 

“Overgangsrecht Wetten 15 en 23 maart 1999: over de (on)bevoegdheid van het hof van beroep om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren”, (noot onder Gent 5 oktober 2000), T.F.R. 2001, 434.

 

“Over de (on)bevoegdheid van het hof van beroep om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken aanhangig gemaakt voor de publicatie van de Wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, doch na de datum van de retroactieve inwerkingtreding ervan”, (noot onder Brussel 25 mei 2000), T.F.R. 2000, 1046.

 

“Een dwangsom kan worden opgelegd in een latere procedure”, (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 dcember 1999), A.J.T. 2000-01, 472.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Feiten die een misdrijf opleveren kunnen worden verboden op straffe van een dwangsom, ook in een latere uitspraak” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 24 november 1999), R.W. 2000-01, 60.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Over de burgerlijke of commerciële aard van borgtocht”, (noot onder Antwerpen 5 januari 1999), A.J.T. 2000-01, 49.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]  

 

“Over de verjaring van de dwangsom”, (noot onder Cass. 8 april 1999), Rec. Cass. 2000, 8. 

 

“Gezond verstand in pand – pandverzilvering en de rechten van de echtgenoot van de pandgever”, (noot onder Kh. Leuven 8 juni 1999), A.J.T. 1999-00, 388.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]  

 

“The coercive civil fine (‘astreinte’) in Belgium”, in Jongbloed, A. (ed.), Astreinte and imprisonment for debt, in Storme, M. & Meijknecht, P. (series eds.), Procedural law in the European Union, Kluwer Law International, ter perse.

 

“Dwangsom.  Commentaar bij de artikelen 1385bis tot en met 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek”, in De Puydt, P., Laenens, J., Lindemans, D. & Raes, S. (eds.), Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbladig, 1999, 186 pp.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier, hier, hier en hier.] 

 

“Pour un internement des prédateurs sexuellement violents selon le modèle américain”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie 1999, 534.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

“Voor een internering van seksueel gewelddadige predatoren naar Amerikaans model”, Panopticon 1998, 160.

 

Kindt, Els & Wagner, Kris, “De transmillenniumproblematiek benaderd vanuit het Belgisch recht”, Computerrecht 1997, 272.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

Wagner, Kris & Timmermans, William, “Over oude en nieuwe uitdagingen voor de rechtenopleiding”, R.W. 1994-95, 969.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]

 

Wagner, Kris & Timmermans, William, “Enkele kanttekeningen bij de rechtenopleiding”, R.W. 1993-94, 429.  [Volledige tekst beschikbaar: klik hier.]     

 

 

                                                                                                                                                         ◊     ◊     ◊                    ◊